ADATVÉDELMI
 TÁJÉKOZTATÓ
||
Privacy Policy

A Dare Studio Betéti Társaság adatkezelési tájékoztatója


1. Általános tudnivalók

A Dare Studio Betéti Társaság (továbbiakban: Adatkezelő) személyes adatokat érintő adatkezelésével kapcsolatosan, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) alapján az alábbi részletes tájékoztatást adjuk:

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését az egyes szakaszokban részletezett célból és módon kezeli, a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak messzemenő betartásával, az Adatkezelő céljaival összhangban, kijelenti továbbá, hogy fontosnak tekinti az információs önrendelkezés jogát, különös tekintettel a személyes adatokra és saját hatókörében minden elérhető szervezeti, működési, szabályozási és technológia intézkedést megtesz e jogok betartása és betartatása érdekében.

2. Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

Cégnév: Dare Studio Betéti Társaság
Székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 10. as. 2.
Cégjegyzékszám: 01-06-794168
Adószám: 26625407-1-42
Képviselő: Zámbó István, ügyvezető
Adatvédelmi felelős: Zámbó István, ügyvezető
Email cím: hello@dare.hu

3. Fogalommeghatározások

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az Érintett hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

4. Az adatkezelés célja és a kezelt személyes adatok köre

4.1. Kapcsolatfelvételhez kapcsolódó személyes adatok
Kezelt személyes adatok köre:
A www.dare.hu weboldalon megadott, a Dare Studio Bt. elérhetőségeinek bármelyikén kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok, különösen:
- Név
- Levelezési cím
- E-mail cím
- Telefonszám
Továbbá minden olyan személyes adat, amelyet az érintett a kapcsolatfelvétel során megad.
Adatkezelés célja:
Általános kapcsolatfelvétel, hogy az érintett konkrét információkat vagy intézkedések megtételét kérhesse az Adatkezelőtől.
Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett önkéntes hozzájárulása a kapcsolatfelvétellel. (Lásd. 5.a. pont)
Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelési hozzájárulás visszavonásának időpontjáig.

4.2. Adakezelőnek küldött pályázatok és önéletrajzok kezelése
Kezelt személyes adatok köre:
A www.dare.hu weboldalon megadott, a Dare Studio Bt. elérhetőségeinek bármelyikén kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok, különösen:
- Név
- Születési dátum, hely
- Lakcím/tartózkodási cím
- E-mail cím
- Telefonszám
- Iskolai végzettség
Továbbá minden olyan személyes adat, amelyet az Érintett a kapcsolatfelvétel során megad.
Adatkezelés célja:
Általános kapcsolatfelvétel, hogy az Érintett konkrét információkat vagy intézkedések megtételét kérhesse az Adatkezelőtől.
Az adatkezelés jogalapja:
Az Érintett önkéntes hozzájárulása a kapcsolatfelvétellel. (Lásd. 5.a. pont)

Az adatkezelés időtartama:
- Az Adatkezelő által meghirdetett munkára érkezett önéletrajzok, pályázatok, portfóliók és motivációs levelek esetében az állás betöltésének időpontjáig.
- Az Adatkezelő által nem meghirdetett munkára, az Érintett által önként beküldött önéletrajzok, pályázatok, portfóliók és motivációs levelek esetében Adatkezelő nyilatkoztatja Érintettet, hogy hozzájárul-e az Adatkezelő általi adatkezeléshez. Ebben az esetben Adatkezelő a hozzá érkezett személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat 1 évig vagy az adatkezelési hozzájárulás visszavonásának időpontjáig őrzi.

5. Az adatkezelés jogalapja
a. Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.
b. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
c. Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
d. Az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges.
e. Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

6. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Érintett az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatosan – többek között – a következőkben leírt jogokkal élhet.

a. Átlátható tájékoztatás

Az Adatkezelő a nála folytatott adatkezelési tevékenységéről, az érintett részére, annak kérésére tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatást nyújt.

Az Adatkezelő az érintett kérelmének benyújtástól számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

b. A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon, hogy az adatkezelő:
- milyen személyes adatait,
- milyen jogalapon,
- milyen adatkezelési cél miatt
- mennyi ideig
kezeli, továbbá azon címzettekről tájékoztatást adjon, amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják.

c. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

d. A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

e. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

f. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

g. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha álláspontja szerint az adatkezelő a személyes adatait a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7. Adatok védelme

Az Adatkezelőnél elektronikus formában tárolt személyes adatok bizalmasságának megőrzése érdekében a mindenkor elvárható óvintézkedések (jelszóval védetten, biztonsági másolat készítésével stb.) megtételével, védjük az adatokat a jogosulatlan hozzáféréssel, a véletlen megsemmisüléssel, sérüléssel, módosítással szemben. Személyes adatokat – a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével – harmadik személynek nem adunk át. A papír alapon tárolt adatokat az illetéktelen hozzáférést kizáró, az iratok fennmaradását biztosító módon tároljuk.

8. Külső szolgáltatók

Az Adatkezelő a Google Inc. (továbbiakban: Google) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere ún. „cookie-kat” – egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat – tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldalunk látogatottságát, segítve ezzel a weboldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében. A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ön IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlaplátogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről az Adatkezelő számára, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.

A Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról a Google Inc. weboldalán olvasható bővebb, minden kérdésre kiterjedő tájékoztató: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Adatkezelő a felhasználói élmény javítása érdekében az Elfsight (https://elfsight.com) által fejlesztett applikáció(ka)t használ, amely "cookie-t" tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével biztosítja, hogy a honlap rövid látogatása során (15 másodpercnél rövidebb) ne számoljon el több megtekintést az applikációnak, ugyanis az applikáció oldalbetöltési limittel rendelkezik. Az Elfsight (https://help.elfsight.com/article/418-elfsight-and-gdpr) tájékoztatója szerint nem gyűjtenek és nem tárolnak személyes adatokat.

9. Jogérvényesítés

A jogellenes adatkezelés esetén az érintett polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a Fővárosi Törvényszék illetékességi körébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Bejelentéssel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu, 1125 Bp. Szilágyi E. fasor 22/c, telefon: +36-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) élhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

10. Záró rendelkezések

a. Hatósági megkeresés, vagy egyéb jogszabályi kötelezettségen alapuló egyéb szervezet megkeresése esetén Adatkezelő adatkiadásra lehet köteles, vagy arra lehet kötelezhető. Ilyen esetekben Adatkezelő törekszik csak annyi és olyan jellegű személyes adat kiadására, amely az adatkiadási kötelezettség szempontjából feltétlenül szükséges.

b. A jelen tájékoztatónkban nem szabályozott kérdések tekintetében az adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) foglaltak az irányadók.

c. A Dare Studio Bt. fenntartja magának az adatkezelési tájékoztató módosításának jogát. A tájékoztató módosítását honlapunkon közzétesszük, az esetleges módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.

Jelen adatkezelési tájékoztató 2021. március 08. napjától hatályos.

Budapest, 2021. március 08.

Privacy Policy of Dare Studio Bt.


1. General

In connection with the data management of Dare Studio Betéti Társaság (hereinafter: Data Controller) concerning personal data, Act CXII of 2011 on the right to information self-determination and freedom of information Act and Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (=GDPR), we provide the following detailed information:

The Data Controller manages the processing of personal data for the purpose and in the manner detailed in each section, in full compliance with the requirements of the legislation in force at any given time, in accordance with the Data Controller's objectives, operational, regulatory and technological measures to ensure and enforce these rights.

2. Name and contact details of the Data Controller

Company Name: Dare Studio Betéti Társaság
Registered Office Address: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 10. as. 2.
Company Registration Number: 01-06-794168
Tax number: 26625407-1-42
Representative: István Zámbó, Managing Director
Privacy Officer:István Zámbó, Managing Director
Email cím: hello@dare.hu

3. Definitions

Personal Data:any information relating to an identified or identifiable natural person ("Data Subject"); identifies a natural person who, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as name, number, location, online identifier or one or more factors relating to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of the natural person identifiable.

Data Management: any operation or set of operations on personal data or data files, whether automated or non-automated, such as collecting, recording, organizing, segmenting, storing, transforming or altering, querying, viewing, using, communicating, transmitting, distributing or otherwise making available harmonization or interconnection, restriction, deletion or destruction.

Data Controller: a natural or legal person, public authority, agency or any other body which alone or jointly with others determines the purposes and means of the processing of personal data; where the purposes and means of the processing are defined by EU or Member State law, the controller or the specific criteria for the designation of the controller may also be determined by EU or Member State law.

Data Processor: a natural or legal person, public authority, agency or any other body which processes personal data on behalf of the controller.

Data Subject 's Consent: a voluntary, specific and well-informed and clear statement of the data subject's intention to indicate his or her consent to the processing of personal data concerning him or her by means of a statement or an act which unequivocally expresses the confirmation.

Data Subject: a natural person identified or identifiable on the basis of any information.

Third Party: a natural or legal person, public authority, agency or any other body other than the data subject, the controller, the processor or persons who have been authorized to process personal data under the direct control of the data controller or data processor.

Recipient: the natural or legal person, public authority, agency or any other body to whom or with which the personal data are disclosed, whether a third party or not. Public authorities that may have access to personal data in the context of an individual investigation in accordance with EU or Member State law shall not be considered as recipients; the processing of such data by those public authorities must comply with the applicable data protection rules in accordance with the purposes of the processing.

4. The purpose of data management and the scope of personal data processed

4.1. Personal information related to contact
Scope of personal data managed:
Personal data provided on the www.dare.hu website, provided at any of the contact details of Dare Studio Bt., In particular:
- Name
- Mailing Address
- E-mail Address
- Phone Number
In addition, any personal data provided by the data subject during the contact.
Purpose of data management:
General contact so that the data subject can request specific information or action from the Data Controller.
Legal basis for data management:
Voluntary consent of the data subject by contact. (See paragraph 5.a)
Duration of data management:
Until the date of withdrawal of the data management consent.

4.2. Management of applications and CVs sent to the Data Controller
Scope of personal data managed:
Personal data provided on the www.dare.hu website, provided at any of the contact details of Dare Studio Bt., In particular:
- Name
- Place and Time of Birth
- Mailing and Living Address
- E-mail Address
- Phone Number
- Educational attainment
In addition, any personal data provided by the data subject during the contact.
Purpose of data management:
General contact so that the data subject can request specific information or action from the Data Controller.

Legal basis for data management:
Voluntary consent of the data subject by contact. (See paragraph 5.a)

Duration of data management:
- In the case of CVs, applications, portfolios and motivation letters received for the job advertised by the Data Controller until the date of filling the position.
- - In the case of CVs, applications, portfolios and motivation letters voluntarily submitted by the Data Subject for work not advertised by the Data Controller, the Data Controller declares to the Data Subject whether he / she consents to the data processing by the Data Controller. In this case, the Data Controller shall keep the documents containing the personal data received by him / her for 1 year or until the date of revocation of the data management consent.

5. Legal basis for data management
a. The data subject has consented to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes.
b. Data processing is necessary for the performance of a contract in which the data subject is one of the parties or to take steps at the request of the data subject prior to the conclusion of the contract.
c. Data processing is necessary to fulfill the legal obligation of the data controller.
d. The processing is necessary to protect the vital interests of the data subject or of another natural person.
e. The processing is necessary to safeguard the legitimate interests of the controller or of a third party, unless those interests take precedence over the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require the protection of personal data, in particular if the child concerned.

6. Rights of the Data Subject

The Data Subject may exercise, inter alia, the rights described below in relation to the personal data managed by the Data Controller.

a. Transparent information

The Data Controller shall provide information on its data management activities to the data subject in a concise, transparent, comprehensible and easily accessible form, clearly and comprehensibly worded, at the request of the data subject.

The Data Controller shall provide the requested information in writing as soon as possible after the submission of the data subject's request, and no later than within 30 days from the receipt of the request.

b. Right of access

The data subject shall have the right to receive feedback from the controller as to whether the processing of his or her personal data is in progress and, if such processing is in progress, the right to have access to the personal data and the following information:

- what personal data,
- what legal basis,
- for what data processing purpose,
- how long
it handles and provide information on the recipients to whom the personal data have been or will be communicated.

c. Right to rectification

The data subject shall have the right, at his request, to have inaccurate personal data concerning him rectified without undue delay. Taking into account the purpose of the data processing, the data subject has the right to request that the incomplete personal data be supplemented, inter alia, by means of a supplementary statement.

d. Right of cancellation

The data subject shall have the right, at the request of the controller, to delete personal data concerning him or her without undue delay, and the controller shall delete personal data concerning him or her without undue delay if one of the following reasons exists:
- personal data are no longer required for the purpose for which they were collected or otherwise processed;
- the data subject withdraws his or her consent on which the processing is based and there is no other legal basis for the processing;
- the data subject objects to the processing and there is no overriding legitimate reason for the processing;
- personal data have been processed unlawfully;
- personal data must be deleted in order to comply with a legal obligation imposed on the controller by applicable EU or Member State law.

e. Right to restrict data processing

The data subject shall have the right, at the request of the controller, to restrict the processing if one of the following is met:
- the data subject disputes the accuracy of the personal data, in which case the restriction applies to the period of time that allows the controller to verify the accuracy of the personal data;
- the processing is unlawful and the data subject opposes the deletion of the data and instead requests that their use be restricted;
- the controller no longer needs the personal data for the purpose of data processing, but the data subject requests them in order to make, enforce or protect legal claims.

f. The right to data portability

The data subject shall have the right to receive personal data concerning him or her made available to a controller in a structured, widely used machine-readable format and to transfer such data to another controller without being hindered by the controller whose provided the personal data to him.

g. Right to protest

The data subject has the right to object to the processing of his / her personal data at any time for reasons related to his / her situation, if in his / her opinion the data controller would not properly process his / her personal data in connection with the purpose stated in this data management information. In that case, the controller may not further process the personal data unless the controller demonstrates that the processing is justified by compelling legitimate reasons which take precedence over the interests, rights and freedoms of the data subject or which are necessary to bring, assert or defend legal claims are related.

7. Data Protection

In order to preserve the confidentiality of personal data stored in electronic form at the Data Controller, we protect the data against unauthorized access, accidental destruction, damage or modification by taking the necessary precautions (password protected, backing up, etc.). We do not pass on personal data to third parties, except in the mandatory cases required by law. Data stored on paper is stored in a way that prevents unauthorized access and ensures the preservation of documents.

8. Third Party Providers and COOKIES

The Data Controller uses the Google Analytics system of Google Inc. (hereinafter referred to as Google) to analyze its traffic. The Google Analytics system is called It stores "cookies" - simple, short, small text files - on your IT device and uses them to analyze the traffic to our website, thus helping to improve our website in order to enhance the user experience. Website traffic data recorded in a "cookie" (along with the date of the visit and your IP address) is transmitted to and stored on Google USA servers. Google will use this information for the purpose of evaluating your website usage patterns, compiling reports thereon for Data Controllers and providing other services relating to your use of the website and the Internet.

For more information about Google Inc.'s data activity and how to disable cookies and personalize ads, visit the Google Inc. website for all questions: https://policies.google.com/privacy?hl=en_US

To improve the user experience, the data controller uses the application (s) developed by Elfsight (https://elfsight.com), which stores a "cookie" on your IT device and uses them to ensure that during a short visit to the website ( Less than 15 seconds) do not report more views to the application, as the application has a page load limit. Elfsight (https://help.elfsight.com/article/418-elfsight-and-gdpr) states that no personal information is collected or stored.

9. Enforcement

In the event of unlawful data processing, the data subject may initiate legal proceedings against the Data Controller. The trial of the lawsuit falls within the jurisdiction of the Metropolitan Court. The lawsuit may, at your option, be brought before the court of your place of residence. You can file a complaint or complaint with the National Authority for Data Protection and Freedom of Information (www.naih.hu, 1125 Budapest Szilágyi E. fasor 22/c, phone: + 36-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), indicating that the processing of personal data has been infringed or is in imminent danger.

10. Final Provisions

a. In case of a request from an authority or another organization based on a legal obligation, the Data Controller may be obliged to provide data or may be obliged to do so. In such cases, the Data Controller shall endeavor to release only as much and such personal data as is absolutely necessary for the obligation to release the data.

b. With regard to issues not regulated in this prospectus, the data processing is indicated by the CXII of 2011 on the right to information self-determination and freedom of information Act and the Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016.

c. Dare Studio Bt. reserves the right to amend the data management information. Amendments to the prospectus will be published on our website, and any amendments will only be effective after publication.

This privacy statement is effective March 08, 2021.

March 08, 2021. Budapest

How can we help?